มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 

ราชภัฏธนบุรี.. จัดกิจกรรมสืบสานความเป็นไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2555

                สืบเนื่องจาก สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) จัดโครงการ “สืบสานความเป็นไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2555” เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่าของภาษาไทย ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป โดยจัดกิจกรรมประกวดเรียงความในหัวข้อ “รักษ์ภาษาไทย รักษ์วัฒนธรรม นำคุณค่าสู่อาเซียน” ประกวดคำขวัญ “ความสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษาไทย” เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม และการประกวดคัดลายมือแบบหัวกลมและแบบอาลักษณ์ สำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่สนใจ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555

                บัดนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถเข้าไปเช็ครายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทาง www.dru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคมเป็นต้นไป และนำสำเนาบัตรประชาชนมาติดต่อรับรางวัลได้ด้วยตนเองที่สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ อาคาร 2 ชั้น 14 ในวันที่ 25 กรกฎาคม เวลา 10.00 – 12.00 น. โทรสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-8901801 ต่อ 2142 - 2143 อาจารย์วิชุดา พรายยงค์ หรืออาจารย์ในสาขาวิชาภาษาไทย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม => รายละเอียด
 
 
 
 
 
 
 
 
DRU © 2010
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 8+ และ Firefox 3+
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร 02-890-1801