พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในกรุงเทพมมหานครและเขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2553 - 2554
 
            สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานครและเขตภาคกลาง   ในวันที่ 14 -23 สิงหาคม 2555  ณ อาคารใหม่ สวนอันพร
           ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับการทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในโอกาสเสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2553-2554 และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงรับการทูลถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยจะประทานพระวโรกาสให้เข้าเฝ้าในโอกาสต่อไป
           นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้อนุมัติการให้ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา แก่ พระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) และปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา แก่ นายประวีณ ณ นคร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRU © 2010
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 8+ และ Firefox 3+
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร 02-890-1801