สำนักศิลปะฯ มรธ.
จัดการแข่งขันตอบปัญหาพุทธชยันตี 2,600 ปี

 

      เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) โดย ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์  ผู้อำนวยการ จัดการแข่งขันตอบปัญหาพุทธชยันตี 2,600 ปี ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555  เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และเนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครบรอบ 64 ปี  โดย ผศ.ลักขณา บรรพกาญจน์ อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผศ.อัจจิมา สวัสดิชีวิน รองอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์  คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8
 
      การแข่งขันตอบปัญหาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 100 ทีมๆ ละ 2 คน โดยมีการแข่งขันรอบคัดเลือกรอบละ 4 ทีม ทีมที่มีคะแนนสูงสุดได้เข้าสู่รอบต่อไปจนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ  ซึ่งผลการแข่งขัน มีดังนี้
 
      ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนโยธินบูรณะ  รองชนะเลิศ : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี และรางวัลชมเชย : โรงเรียนหอวัง โรงเรียนวัดทรงธรรม
 
      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  รองชนะเลิศ : โรงเรียนศึกษานารี  และรางวัลชมเชย : โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
 
 
 
 
DRU © 2010
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 8+ และ Firefox 3+
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร 02-890-1801